top of page

 

Generelle oplysninger

 

Advokat Glen Odgaard er etableret på følgende adresse:

Elbagade 28, 4. tv,

2300 København S

Er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Glen Odgaard er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og dermed medlem af Det Danske Advokatsamfund.

Som selvstændig advokat er jeg omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg, Klausdalsbrovej 501, 2750 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Glen Odgaard, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Glen Odgaard anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Glen Odgaard er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Glen Odgaard og/eller dennes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

bottom of page